polaroid kiss


polaroid, kim & helena, winter 2009