crack?

Photobucket
analog, düsseldorf, sommer 2012
lomography x-pro slide 200 film