i'm dead and i'm done by the heat of the sun


Photobucket
analog, amerika, sommer 2012
kodak gold 200 film